Hoe kom ik aan een woning?

AH WOON adviseert je, om als je nog plannen hebt om in de toekomst naar een Woonborg-woning te verhuizen, je zo snel mogelijk in te schrijven, zodat je vast start met punten sparen. Iedere maand spaar je 1 punt en soms zijn er wel 60 punten nodig om kans te maken op een woning.

HUURverhoging

Jaarlijks kan Woonborg de huur verhogen met een percentage tussen de 1% en 4%. De huurverhoging is gebaseerd op enerzijds de kosten van Woonborg en de exploitatiekosten van de organisatie. Natuurlijk begrijpen wij dat het verhogen van de huur voor u niet aantrekkelijk klinkt. Om ook op lange termijn het onderhoud te kunnen betalen van de woning en om de woningvoorraad energie zuinig te maken is veel geld nodig. Of uw huur ook omhoog gaat hoort u via een brief. Woonborg moet met het verhogen van de huur rekening houden met uw gezinssamenstelling en uw inkomen.

Belastingdienst

Woonborg ontvangt jaarlijks bericht van de belastingdienst in welke inkomenscategorie haar huurders zich bevinden. Let wel: het zijn gegevens over inkomensgroepen, dus uw exacte (gezins)inkomen is niet bekend bij de verhuurder. Op basis van die gegevens kan Woonborg haar eventuele huurverhogingen vaststellen.

HUURtoeslag

Als u een inkomen heeft onder bepaald niveau kunt u huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Of u in aanmerking komt voor Huurtoeslag hangt van een aantal voorwaarden af:

Uw huur, (gezamenlijke) inkomen en vermogen zijn niet te hoog.

HUUR niet (kunnen) betalen

Indien u door omstandigheden de huur niet kunt betalen, moet u zo gauw mogelijk contact opnemen met Woonborg. Er kunnen dan misschien nog afspraken gemaakt worden. Ook kan Woonborg u misschien doorverwijzen naar de gemeente voor hulp.

Is mijn kind of ouder automatisch medehuurder?

Het is zo dat een (volwassen) kind dat nog bij zijn ouders woont, in de regel niet als medehuurder zal worden erkend. In dat geval is er in het algemeen namelijk geen sprake van duurzaam samenwonen, want het samenwonen van ouder(s) en kinderen is immers ‘naar zijn aard’ aflopend. Dit kan anders zijn als een inwonend (volwassen) kind vanaf zijn geboorte minimaal 25 jaar aaneengesloten bij zijn ouders woont en altijd ingeschreven is geweest op dat adres. Het gaat er wel om dat u daadwerkelijk samen in de woning woont en de kosten van de huishouding deelt. Woont een volwassen kind bij de ouders in om deze te verzorgen, dan wordt soms wel aangenomen dat er sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding en kan een verzoek tot medehuurderschap worden gedaan bij de verhuurder. Wij raden u aan om bij vragen altijd contact op te nemen met Woonborg. Bij een zorgwoning of aangepaste woning is het vaak niet mogelijk dat een inwonend kind na overlijden de huurovereenkomst voortzet. Woonborg is gezien de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen kritisch bij de beoordeling of er wordt voldaan aan de eisen die gelden voor het toekennen van medehuurderschap.

Hoe wordt de hoogte van mijn huur bepaald?

Bij het vaststellen van de huurprijs van een sociale huurwoning speelt het Woningwaarderingsstelsel een belangrijke rol. Iedere woning wordt gewaardeerd aan de hand van dit puntenstelsel. Aantal (slaap)kamers, vloeroppervlak, voorzieningen, energielabel enz. spelen hierbij een rol. Bij het zo verkregen aantal punten hoort een maximale redelijk huurprijs. De corporatie kan in haar huurbeleid bepalen op welk % daarvan zij haar streefhuur bepaalt. In haar nieuwe huurbeleid hanteert Woonborg verschillende streefhuurpercentages, waarbij 72% het hoogst is. Als een huidige huurprijs ver afwijkt van de streefhuur, heeft de corporatie de mogelijkheid om dit binnen afgesproken grenzen stapsgewijs recht te trekken met de jaarlijkse huurverhoging. U kunt meer informatie vinden over de hoogte van uw huur op de website van Woonborg.

Hoe kan het dat mijn buren veel meer/minder huur betalen dan ik?

In 2015 heeft AH WOON een Overeenkomst Huurbeleid met Woonborg afgesloten voor de periode van 3 jaren. Daarin is onder meer vastgelegd dat het streefhuurpercentage stapsgewijs verlaagd wordt naar 59%. Deze verlagingen komen aan de orde bij nieuwe verhuringen. Voor de zittende huurder wijzigt dit niet. Dit veroorzaakt dan ook de verschillen in huurprijs tussen de verschillende huurders in dezelfde woningen. Naar verwachting zullen deze verschillen met het nieuwe huurbeleid van Woonborg over enige jaren verdwenen zijn.

Welk onderhoud doet woonborg?

Woonborg onderhoud uw huis van binnen en van buiten. Wat hierbij de taak is voor de verhuurder en wat voor de huurder staat in uw huurcontract. U kunt bij Woonborg een abonnement afsluiten voor kleine reparaties, die feitelijk door de huurder moeten worden verholpen. Als huurder bent u verantwoordelijk voor riool ontstoppen, dakgoten schoonhouden en glasreparaties. Woonborg biedt u de mogelijkheid om lid te worden van een verzekeringsfonds voor deze werkzaamheden: het Combinatiefonds.

Hoe lang moet mijn keuken/badkamer nog mee?

Er is een standaard termijn voor de vervanging van een keuken en dit is ongeveer 20 jaar, voor een badkamer is dit 30 jaar.

Wordt mijn woning ook energiezuinig gemaakt?

Woonborg wil dat haar woningen in 2030 energieneutraal zijn. Dit betekent dat er veel woningen de komende jaren worden gerenoveerd en energiezuinig worden gemaakt. Of uw woning daar ook voor in aanmerking komt, kunt u vragen bij Woonborg.

Hoe is het onderhoud van de brandgangen geregeld?

Bij achterpaden is het groenonderhoud voor de huurders, denk daarbij aan het acceptabel schoonhouden van circa 1 meter, dat is 3 tegels breed. Technisch onderhoud (bijvoorbeeld reparatie aan het tegelwerk) is voor Woonborg.

Ik heb een klacht, wat moet ik doen?

We adviseren u altijd uw klacht schriftelijk kenbaar te maken aan Woonborg. Als u er met Woonborg niet uit komt en u bent van mening dat u niet goed bent geholpen dan kunt u contact opnemen met AH WOON. We ontvangen dan graag alle correspondentie zodat we ook goed op de hoogte zijn van de voortgang van uw klacht.

Ik ervaar overlast, bij wie kan ik terecht?

Het hangt er van af, wie of wat de overlast veroorzaakt. Voor overlast van de buren, is het meestal het beste om uw ongenoegen in een redelijk gesprek zelf kenbaar te maken. Misschien hebben ze geen idee hoe u het ervaart en haalt een gesprek al veel overlast weg. Komt u er niet uit, dan kunt u Woonborg inlichten over de situatie en vragen om advies of bemiddeling. Doet Woonborg volgens u niet genoeg of heeft u een meningsverschil met Woonborg dan kunt u contact opnemen met AH WOON.

Wat houden de prestatieafspraken in?

In de woningwet van 2015 is vastgelegd dat gemeente, corporaties en de huurdersbelangenverenigingen gezamenlijk bindende afspraken maken voor een ieders inzet voor de Sociale Volkhuisvesting. De Prestatieafspraken zijn te vinden op de websites van alle drie de organisaties.

Wat kost het lidmaatschap van woon?

Het lidmaatschap kost slechts € 6,– per jaar. Inschrijven kan via deze link. (naar inschrijfformulier)

Hoe kan ik AH WOON helpen?

Het bestuur wil graag ondersteund worden! Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, die allen huurder zijn van Woonborg. Er zijn vele vormen van helpen mogelijk. Dit kan in praktische zin, door bijvoorbeeld met het helpen bezorgen van uitnodigingen, maar ook door het meedenken in een werkgroep over een bepaald onderwerp. Het bestuur kent ook teamleden, die bestuursleden helpen bij het uitvoeren van hun taken. (zie verder onder ´VACATURES´)

Kan ik ook bestuurslid worden?

De informatie over toetreding in het bestuur is vastgelegd in onze statuten. Op dit moment zijn er meerdere vacatures. U kunt pas bestuurslid worden na kandidaatstelling. Vervolgens kunnen de leden tijdens de Algemene Leden Vergadering stemmen over die voordracht en tot benoeming overgaan.